Hyrevognshvervet er underlagt forskellige regler fra såvel Grønlands Selvstyre som kommunale vedtægter.

  • Færdselslov for Grønland
  • Ændring af Færdselslov for Grønland – 18. juni 2008
  • Kommunal vedtægt om hyrevognskørsel
  • Kommunal bekendtgørelse om hyrevognskørsel

 

Ny kommunal vedtægt om hyrevognskø

Vedtægt om hyrevognskørsel i Kommuneqarfik Sermersooq

Kapitel 1. Hyrevognskørsel

§ 1. Tilladelse til hyrevognskørsel meddeles af Kommunalbestyrelsen

Kapitel 2. Bestillingscentraler

§ 2. Bestillingscentraler har til formål at fremme hurtig og god betjening af kunderne

§ 3. Enhver bestillingscentral skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen

§ 4. Til hver bestillingscentral skal der være knyttet mindst 10 vogne, medmindre der i den pågældende by/bygd er udstedt færre end 10 hyrevognskørselstilladelser. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hvor mange hyrevogne der skal være tilknyttet bestillingscentralen under hensyntagen til bestillingscentralens beliggenhed, kundegrundlaget og kundebetjeningen.

§ 5. Bestillingscentralerne skal formidle kundernes opkald hele døgnet på alle årets dage.

Stk. 2. En bestillingscentral kan ansøge om fritagelse for at opretholde døgnformidling. Afgørelsen træffes blandt andet på grundlag af bestillingscentralens beliggenhed, kundegrundlaget, antallet af tilknyttede vogne og hensynet til kundebetjeningen.

§ 6. Det påhviler indehaveren af hyrevognskørselstilladelse, at oprette eller tilslutte sig en fælles bestillingscentral.

Stk. 2. Enhver indehaver af hyrevognskørselstilladelse skal deltage i bestillingscentralens vagtordning.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at være tilknyttet flere bestillingscentraler samtidig.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan fritage en, flere eller alle indehaver(e) af hyrevognskørselstilladelse for pligten til at tilslutte sig en fælles bestillingscentral. Afgørelsen træffes blandt andet på grundlag af bestillingscentralens beliggenhed, kundegrundlaget og hensynet til kundebetjeningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde fritagelsen med et varsel på 6 måneder, såfremt det skønnes, at forudsætningerne for at opretholde fritagelsen ikke længere er til stede.

§ 8. Hyrevognskørselstilladelsen kan ikke udstedes før ansøgeren har forevist dokumentation for, at han er tilsluttet en bestillingscentral, jf. § 2, stk. 1, eller har modtaget dispensation herfor, jf. § 9. Stk. 2. Bevillingshaveren skal straks meddele kommunalbestyrelsen om enhver ændring i den pågældendes tilslutning til en bestillingscentral.

§ 9. Bestillingscentralen drager omsorg for at registrere oplysninger om al hyrevognskørsel i en af Kommunalbestyrelsen autoriseret trafikbog.

§ 10. Bestillingscentralen skal på sin hjemmeside, og andet markedsføringsmateriale, angive om der tilbydes transport af hunde og andre kæledyr og under hvilke betingelser, herunder kundens oplysningspligt til bestillingscentralen.

Stk. 2. Bestillingscentralen skal på sin hjemmeside og andet markedsføringsmateriale angive taksterne for hyrevognskørsel.

Stk. 3. Bestillingscentralen skal varsle takststigninger på hjemmesiden og i andet markedsføringsmateriale 3 måneder forinden stigningen træder i kraft.

Kapitel 3. Vognmænd

§ 11. Vognmanden skal drage omsorg for, at hyrevognen er udstyret med en betalingsterminal, der kan modtage de mest almindelige former for betalings- og kreditkort. Bevillingshaveren skal under alle omstændigheder kunne modtage betaling med Akiliut og Dankort.

Stk. 2. Vognmanden drager omsorg for at de nødvendige materialer til udstedelse af kvittering forefindes i hyrevognen.

§ 12. Vognmanden skal føre tilsyn med hyrevognene, og drage omsorg for at hyrevognene ikke benyttes til kørsel forinden de overholder lovgivningens krav.

Kapitel 4. Føreren

§ 13. Kommunalbestyrelsen udsteder chaufførkort, som tjener til dokumentation for hyrevognskørselstilladelse.

Stk. 2. Retten til hyrevognskørsel er betinget af erhvervelse af gyldigt chaufførkort. Chaufførkortet kan ikke udstedes for et længere tidsrum end udløbet af ansøgerens erhvervskørekort.

Stk. 3. Føreren skal medbringe chaufførkortet under udførelsen af tjenesten, og chaufførkortet skal anbringes et for kunden synligt sted i vognen.

§ 14. Føreren skal overholde færdselslovgivningens regler.

§ 15. Det påhviler føreren at drage omsorg for at bagage m.m. er sikret forsvarligt.

§ 16. Føreren har under alle omstændigheder ret til at nægte at medtage hunde og andre kæledyr, hvis det er åbenlyst, at hyrevognen vil blive tilsmudset eller beskadiget.

§ 17. Hvis føreren under udførelsen af tjenesten konstaterer, at hyrevognen ikke overholder lovgivningens krav, skal føreren straks undlade at benytte vognen til kørsel. Føreren drager omsorg for at give meddelelse til vognmanden om årsagen.

§ 18. Føreren skal afbryde samtaler i mobiltelefon, radioudsendelser, musik m.v. såfremt kunden ønsker det. Kunden kan dog ikke kræve kommunikationsforbindelsen til bestillingscentralen afbrudt.

§ 19. Føreren drager omsorg for at der kun optages det antal kunder, som vognen er godkendt til.

§ 20. Personer, der kan tilsmudse vognen, og personer, der er kendeligt berusede, kan kun forlange befordring, når det er nødvendigt af hensyn til deres liv og helbred.

§ 21. Hvis der under kørslen opstår uoverensstemmelser mellem kunde og fører, må føreren kun afbryde kørslen, hvis dette ikke medfører fare for kundens liv og helbred.

§ 22. Føreren skal straks efterkomme bestillinger på kørsel. Når bestillingen er modtaget, må føreren ikke påtage sig anden kørsel, førend den bestilte tur er tilendebragt.

§ 23. Føreren skal uden ugrundet ophold aflevere ting, som kunderne har glemt i vognen, til politiet.

§ 24. Såfremt en kunde kommer til skade under kørslen, eller dennes ejendele beskadiges, skal føreren oplyse vognmanden om hændelsesforløbet og skadens omfang.

Kapitel 5. Vognene

§ 25. Kommunalbestyrelsen tilvejebringer og autoriserer en trafikbog, som anvendes til registrering af den enkelte hyrevogns omsætning.

§ 26. I alle vogne skal der under udførelsen af tjenesten forefindes et eksemplar de gældende hyrevognsvedtægter, taxi-selskabets takster, og trafikbogen for hyrevognen.

§ 27. Vognene skal til stadighed holdes rene såvel indvendig som udvendig.

Stk. 2. Indvendige og udvendigt skader på vognen skal udbedres snarest muligt.

§ 28. Rygning i hyrevogne er forbudt.

Kapitel 6. Betaling for kørsel

§ 29. Efter endt kørsel skal kunden erlægge betaling til føreren efter taksameterets udvisende. Stk. 2. På forlangende har føreren pligt til at udstede kvittering for modtaget betaling for udført kørsel.

Stk. 3. Føreren har ret til at kræve forskudsbetaling, inden kørslen begynder.

§ 30. Hvis en tur ikke bliver tilendebragt på grund af beskadigelse af vognen eller funktionsforstyrrelser i taksameteret eller anden årsag, som er kunden uvedkommende, skal føreren have betaling for den udførte kørsel minus grundtakst, såfremt føreren fremskaffer en anden vogn, som kan fortsætte kørslen uden ekstra udgift for kunden. Ønsker kunden ikke at vente på en anden vogn, kan føreren kræve betaling efter taksameterets udvisende.

Kapitel 7. Sanktioner

§ 31. Ved overtrædelse af vedtægtsreglerne skal kommunalbestyrelsen give en skriftlig advarsel. Overtrædes vedtægterne igen inden for 3 måneder efter afgørelsen om advarsel er truffet kan Kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen i 1 måned. Gentages overtrædelserne inden for en periode på 3 måneder efter at afgørelse om midlertidig inddragelse er truffet, og giver forholdene anledning til at antage, at kunderne ikke vil blive betjent på forsvarlig vis kan Kommunalbestyrelsen inddrage bevillingen.

Kapitel 8. Ikrafttrædelse m.v.

§ 32. Denne vedtægt træder i kraft d. 24.01.2012. Samtidig ophæves andre vedtægter om hyrevognskørsel udstedt af kommunerne inden for Kommuneqarfik Sermersooqs geografiske område i tiden før d. 1. januar 2009.

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq d. 24.01.2012.